WETHEPEOPLE - LIFETIME GUARANTEENapsal Jakub Skupin | 14.03.2012

 

WETHEPEOPLE CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA SADY RÁMŮ & VIDLIC


Vždy jsme si velmi zakládali na své firmě a na tom, že dokážeme vyrobit kola, která unesou cokoliv, co na ně jezdec naloží. Trvale udáváme směr ve vývoji a výrobě materiálů, které snesou tvrdou a razantní jízdu, a naše konstrukce si poradí se všemi běžnými zlomy a ohyby.

Máme důvěru ve své rámy a vidlice a jsme přesvědčeni, že s nimi budete jako zákazníci spokojeni. Vzhledem k této důvěře vám s radostí oznamujeme, že se na veškeré rámy a vidlice Wethepeople vztahuje následující omezená celoživotní záruka.

 

Čeho se záruka týká?

Pouze souprav rámů a vidlic v rámci návazného prodeje, počínaje modelem z roku 2011. Záruka se vztahuje po celou dobu životnosti rámu na veškeré konstrukční nedostatky / závady v důsledku vad výrobních materiálů a/nebo zpracování.

Na estetické zpracování / nátěr výše uvedeného se vztahuje záruka pouze 1 rok.

 

Na co se záruka nevztahuje?

Jakékoli škody / nedostatky v důsledku:

- opotřebení

- únavy nebo koroze

- nevhodného použití

- špatného zacházení nebo úmyslného poškození

- nesprávné nebo vůbec neprováděné údržby

- montáže nevhodných dílů nebo dodatečné úpravy (včetně dodatečného svařování, pájení, vrtání, pilování nebo oprav či pokusů o opravu a dalších činností prováděných jakýmikoli jinými osobami než společností WETHEPEOPLE)

- nešťastné nehody

- následných škod. Tato záruka neznamená, že váš rám nebo vidlice vydrží navěky a nemohou prasknout. Žádná věc není nezničitelná, i když je kvalitně vyrobená; a i naše rámy a vidlice mají konečnou životnost, jejíž délka závisí na intenzitě a způsobu jejich používání.

 

Záruční podmínky

1. Musíte být původním vlastníkem rámu a tuto skutečnost musíte být schopni prokázat (originálním dokladem o koupi). Tato záruka jako taková není přenosná.

2. Konstrukce rámu se nesmí nijak změnit (viz výše).

3. Reklamaci musíte projednat s prodejcem, u kterého jste výrobek zakoupili. Pouze tento prodejce má ze zákona smluvní povinnost zabývat se jakýmikoli poprodejními nároky týkajícími se výrobku, který vám prodal. Prodejce poté s námi projedná konečné posouzení vaší reklamace. Definitivní rozhodnutí o výměně, opravě, či zamítnutí vaší reklamace náleží společnosti WETHEPEOPLE a nelze o něm vyjednávat.

4. Tuto záruku je možné uplatnit pouze jednou.

5. Společnost WETHEPEOPLE si vyhrazuje právo nahradit své výrobky jinými modely a verzemi.

6. Tato nabídka platí pouze pro následně prodávané soupravy rámů a vidlic; nevztahuje se na rámy a vidlice dodávané jako součást kompletního souboru kola. V souladu s kupní smlouvou a příslušnými zákonnými předpisy odpovídá prodejce za jakékoli nedostatky v konformitě výrobku v okamžiku, kdy na vás přecházejí rizika.

Tato záruka je vám nabídnuta a poskytnuta navíc k vašim zákonným právům.

 

WE MAKE THINGS GmbH Oskar-Jäger-Str. 127 50825 Cologne Germany

 

 

WETHEPEOPLE AFTERMARKET FRAMESET & FORK LIFETIME GUARANTEE


We have always taken a hell of a lot of pride in ourselves and in building bikes that are capable of taking everything a rider throws at them. We are constantly at the forefront of developing and manufacturing materials that will with stand hard and furious riding and our designs are made to combat common breaks and bends.

We trust our frames and forks and we trust that you the customer will be happy with them. Because of this trust we are happy to announce that all Wethepeople frames and forks come with the following limited lifetime guarantee.What is covered?

Aftermarket frame sets and forks only, starting from model year 2011 Any structural issues / faults arising from defects in the production materials and / or workmanship are guaranteed for the lifespan of the frame.

Aesthetic / Paint Finish of said covered for 1 year only


What is not covered?

Any damage / issues caused by:

- wear and tear

- fatigue or corrosion

- inappropriate use

- abuse or deliberate damage

- no or improper maintenance

- the fitting of inappropriate parts or aftermarket alteration (including but not limited to aftersale welding, brazing, drilling, filing or repairs or attempted repairs executed by anyone other than WETHEPEOPLE)

- unfortunate accident

- consequential losses This guarantee does not mean that your frame or fork will last forever and cannot be broken, Nothing is indestructible, no matter how well made it is and everything, even our frames and forks, have a finite life, the span of which will be dictated by the amount and type of use it receives.


Conditions of Cover

1. You must be the original owner of the frame and be able to provide evidence (your original proof of purchase) to support this. As such this guarantee is not transferrable.

2. The frame must be unaltered structurally (see above) in any way.

3. You must address the matter with the retailer that you purchased the product from. Only they are legally contractually obliged to deal with any aftersales issue that you have with the product that they have sold you. They in turn will liaise with us to provide you with a final judgement on your claim. The ultimate decision to replace, repair or refuse your claim rests with WETHEPEOPLE and is not open to negotiation.

4. This guarantee can only be claimed once.

5. WETHEPEOPLE reserves the right to replace with other models and versions.

6. This offer is only valid on aftermarket frames and forks and does not cover frames and forks that come as part of a complete bike package. The retailer is liable in accordance with the purchase contract and the applicable statutory law for any lack of conformity which exists at the time when the risk passed to you.

This guarantee is offered above and beyond your statutory rights.


WE MAKE THINGS GmbH Oskar-Jäger-Str. 127 50825 Cologne Germany

 

Související články: wethepeople technika překlad


Zpět
 
 
Provozováno naProvozováno na systému NetShops
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace X